O projekcie

Stowarzyszenie MOST jest niezależną organizacją pozarządową funkcjonującą od 1994 roku.

Misją Stowarzyszenia MOST jest rozwój społeczeństwa obywatelskiegopromowanie, inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców województwa śląskiego oraz zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Inicjujemy i wspieramy partnerską współpracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i sieciami organizacji, krajowymi i międzynarodowymi oraz z administracją publiczną szczebla samorządowego i rządowego.

Proponujemy nowatorskie, interdyscyplinarne i kompleksowe rozwiązania wyzwań, jakie stawia przed społecznościami lokalnymi współczesny świat.

Zadania realizujemy poprzez pomoc w działalności lokalnym organizacjom pozarządowymwsparcie inicjatyw społecznych i osób zaangażowanych w działania społeczne. Podstawową formą realizacji misji jest działalność animacyjna, szkoleniowa, doradcza i informacyjna związana z realizacją celów statutowych.

Stowarzyszenie MOST od ponad 20 lat organizujemy i prowadzimy szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych służące zwiększaniu ich umiejętności działania, podniesieniu specjalistycznych kompetencji (np. przygotowanie i realizacja projektów, procedury aplikacyjne, księgowość, przygotowanie strategii działania i inne).

Projekty „Prawem na TY!” oraz „Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!” są kolejnymi projektami finansującymi realizację naszej działalności statutowej.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajdziesz na www.mostkatowice.pl

Całość działań jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością i o specjalnych potrzebach. Nasze kobiety spełniają kryteria dostępności architektonicznej, a dodatkowo spełniamy standard szkoleniowy i informacyjny.

Skip to content