Z prawem na TY!

Projekt „Z prawem na TY!” był realizowany w okresie styczeń 2020 – marzec 2022. Obecnie kontynuujemy działania projektowe w ramach kolejnej inicjatywy: Akademia NGO.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji eksperckich 200 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z zakresu stanowienia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, prawa gospodarczego, ekonomii i analizy finansowej. Dodatkowo każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość rozwoju swoich umiejętności miękkich z zakresu: autoprezentacji, wystąpień publicznych, negocjacji, przygotowania informacji prasowych i tekstów urzędowych, tworzenia grafik, tworzenia filmów i prowadzenia kanału na YT oraz w innych mediach społecznościowych, wyszukiwania informacji i analizy danych, zarządzania sobą w czasie oraz myślenia strategicznego.


Uczestnicy projektu będą mogli rozwijać swoją wiedzę podczas szkoleń stacjonarnych, wyjazdowych oraz webinariów, które będą organizowane na terenie całego województwa śląskiego. Wiedza zebrana podczas działań będzie również dostępna po zakończeniu działań projektowych na powstałej w ramach projektu e-bazie wiedzy oraz na YT. Dodatkowo w ramach projektu powstanie publikacja z najciekawszymi materiałami.

Obszary tematyczne szkoleń:

 1. Wyszukiwanie informacji prawnych, w tym orzecznictwo i analiza aktów prawnych;
 2. Proces stanowienia prawa w Polsce i UE, w tym przepisy dotyczące konsultacji społecznych;
 3. Prawo pracy z uwzględnieniem form zatrudniania w NGO, w tym w ramach projektów oraz powiązanie prawa pracy z przepisami istotnymi dla NGO: tj. UODPP, w tym prawo dot. wolontariatu oraz przepisy antydyskryminacyjne i antymobingowe, itp.;
 4. Prawo gospodarcze z uwzględnieniem ekonomizacji NGO, w tym prowadzenia przez nie działalności gospodarczej i odpłatnej;
 5. Podstawy ekonomii z uwzględnieniem wpływu makroekonomii na działalność gospodarczą;
 6. Mikroekonomia oraz planowanie strategiczne;
 7. Znajomość zasad analizy finansowej w organizacjach i przedsiębiorstwach z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw społecznych;
 8. Komunikacja werbalna, w tym autoprezentacja, wystąpienia publiczne i negocjacje;
 9. Komunikacja niewerbalna, w tym zaawansowana obsługa programów do analizy danych, przygotowanie tekstów do mediówprzygotowanie dokumentów prawnych, przygotowanie tekstów konsultacyjnych;
 10. Przygotowanie informacji prasowych i współpraca z mediami;
 11. Promocja działań w mediach społecznościowych, w tym przygotowanie wartościowych materiałów fotograficznych i filmowych do tych mediów mediów społecznościowych;
 12. Zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnieniem myślenia strategicznego i planowania pracy;
 13. Zarządzanie sobą w czasie. 

W projekcie szkolili najlepsi trenerzy dla organizacji. Lista trenerów jest dostępna w tym linku.

Całość działań projektowych jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością, a różnorodność form wsparcia pozwala na edukację w wolnych chwilach i na godzenie życia zawodowego, społecznego i rodzinnego.

Działania projektowe zostały dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Wartość projektu i dofinansowania z Programu wynosi 351 005,00 PLN.

Okres realizacji projektu: od: 1 lutego 2020 do 31 marca 2022

Osoby do kontaktu: Agnieszka Budzyńska [agnieszka @ mostkatowice.pl] lub Katarzyna Karbowniczek [prawo@mostkatowice.pl] 

tel.: 536 117 187

Skip to content