Jak zgodnie z prawem otrzymać darowiznę?

słoik z pieniędzmi

Każda organizacja pozarządowa marzy o tym, aby otrzymać darowiznę, która rozwiąże jej problemy finansowe. Posiadając środki własne, pozyskane z darowizn, można nie martwić się projektami i dotacjami oraz robić naprawdę wartościowe rzeczy. Jeżeli chcesz pozyskać naprawdę wartościową darowiznę to dowiedz się, jak to zrobić zgodnie z prawem.

Czym jest darowizna?

Umowę darowizny określają zapisy art. 888 Kodeksu cywilnego, a kwestie jej formy reguluje art. 890 kc:

 • Art. 888. § 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
 • Art. 890. § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Jak możesz otrzymać darowiznę:

 1. pieniężną, gdy ktoś przekazuje nam środki finansowe;
 2. rzeczową, gdy ktoś przekazuje nam rzecz, nieruchomość lub prawa spółdzielcze;
 3. usługową, gdy otrzymujemy np. w formie nieodpłatnej szkolenie lub inną usługę.

Przyjmując darowiznę pamiętaj, że jest to umowa nieodpłatna i darczyńca nie może zobligować Cię do wykonania konkretnych czynności w umowie darowizny. To odróżnia ją od np. umowy sponsorskiej lub umowy o zakup konkretnej usługi.

W umowie można wskazać, na jaki cel ma zostać przeznaczona darowizna (tj. umowa zawiera „obciążenie obdarowanego poleceniem”). Polecenie może dotyczyć interesu:

 1. osoby trzeciej – np. wsparcie konkretnej osoby;
 2. społecznego – np. wykonanie konkretnej akcji;
 3. obdarowanego – np. zakup komputera.

Szczególną formą zapisów jest wskazanie, że np. darowizna ma być przekazana na fundusz wydzielony lub fundusz żelazny w organizacji.

Kiedy podpisujemy notarialną umowę darowizny?

Forma aktu notarialnego dotyczy:

 1. darowizny własności i użytkowania wieczystego nieruchomości
 2. darowizny praw spółdzielczych.

Jeżeli w tych dwóch wyżej wymienionych przypadkach nie zawrzesz umowy notarialnej to przekazanie praw do lokalu nie będzie ważne. W każdym innym przypadku umowa darowizny może zostać zawarta.

Jakie elementy powinna zawierać umowa darowizny?

Sporządzenie umowy darowizny jest stosunkowo proste. Sama umowa powinna zawierać następujące elementy:

 1. miejsce i datę sporządzenia umowy,
 2. oznaczenie stron (imię i nazwisko oraz adres darczyńcy i obdarowanego oraz numery seryjne dowodów tożsamości),
 3. oznaczenie przedmiotu darowizny oraz oświadczenie darczyńcy, że przedmiot jest jego własnością i nie jest przedmiotem zastawu, zabezpieczenia itd.
 4. oświadczenie o darowiźnie i przyjęciu darowizny – darczyńca oświadcza, że przekazuje darowiznę, natomiast obdarowany, że ją przyjmuje,
 5. określenie daty wykonania darowizny, jeśli nie została przekazana jednocześnie z podpisaniem umowy,
 6. określenie strony, która ponosi koszty zawarcia umowy,
 7. standardowe postanowienia końcowe – ilość sporządzonych egzemplarzy, regulacja umowy przepisami kodeksu cywilnego,
 8. podpisy stron.

Jak otrzymać darowiznę bez podpisanej umowy?

Jeżeli mówimy o darowiznach realizowanych w formie przelewów na konto organizacji to warto pamiętać, że nie muszą one mieć formy umowy pisemnej. Już samo wykonanie przelewu świadczy o woli wykonania darowizny i jest swoistą „umową darowizny”.

Skip to content