Jak rozliczyć zagraniczną podróż służbową wolontariusza?

Mężczyzna czekający na lotnisku na samolot

Organizacje pozarządowe coraz częściej biorą udział w szkoleniach i wyjazdach międzynarodowych. Jeżeli zastanawiasz się, jak rozliczyć zagraniczną podróż służbową przeczytaj cały tekst. Jeżeli w wyjazdach biorą udział osoby fizyczne, które nie podpisały z organizacją delegującą umów, nie mamy obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Jeżeli jednak na wyjazd deleguje nas organizacja, z którą mamy podpisaną umowę, taka delegacja będzie rodzić dodatkowe obowiązki po stronie organizacji.

W zależności od formy umowy

Po pierwsze, aby rozliczyć zagraniczną podróż służbową powinieneś ustalić, jaką umowę Twoja organizacja pozarządowa podpisała z delegowaną osobą i jakie są zapisy szczegółowe tej umowy.

Umowa zlecenia

Aby rozliczyć delegację w umowie musi się znajdować zapis, że zleceniobiorcy może wnioskować o zwrot kosztów podróży służbowej. Jeżeli takie zapisy nie zostały dodane do umowy (a standardowo nie są), to zleceniobiorca nie może przedstawić do rozliczenia druku podróży służbowej.

Umowa wolontariacka

W przypadku umów wolontariackich sprawa się komplikuje. Zgodnie z artykułem 45 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie korzystający ma obowiązek:

 1. informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
 2. zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, wtym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
 3. pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnychprzepisach, koszty podróży służbowych i diet.

Jednak, zgodnie z artykułem 45 pkt. 4 ustawy „Wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić korzystającego w całości lub w części z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 3.

Oznacza to, że w przypadku wolontariatu, jeżeli umowa wolontariacka zawiera odpowiednie zapisy, organizacja delegująca nie musi wypłacać kosztów podróży służbowej wolontariusza. Jednak zawsze warto takie decyzje podjąć wspólnie z wolontariuszem i wyjaśnić mu, jakich przywilejów się zrzeka.

Umowa o pracę

W tym wypadku pracodawca delegujący osobę na wyjazd służbowy powinien stosować wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Jak rozliczyć zagraniczną podróż służbową?

Jak to zostało wyżej wskazane, aby rozliczyć zagraniczną podróż służbową należy stosować Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

To rozporządzenie określa wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, w tym kosztów:

 1. diet,
 2. przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
 3. noclegów,
 4. innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Zgodnie z rozporządzeniem:

 1. Pracodawca określa to, w jakiej formie wolontariusz lub pracownik odbędą podróż.
 2. Pracodawca pokrywa koszt zakupu biletów i ew. wyraża zgodę na przejazd samochodem pracownika. Dodatkowo pracodawca pokrywa koszty inne niż bilet i tzw. „kilometrówką”. Należą do nich np. opłaty za bagaż, koszt parkingów, płatnych dróg, itp.
 3. Pracownik lub wolontariusz rozlicza się do 14 dni od dnia zakończenia podróży. Do rozliczenia są dołączane faktury lub bilety za wyjątkiem diet i wydatków ryczałtowych.

Dieta

Zgodnie z § 7. 1. Rozporządzenia „Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży”. Jeżeli:

 1. podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
  1. mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
  2. od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
  3. ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 2. podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
  1. a)  do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
  2. b)  ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Dieta nie przysługuje pracownikowi delegowanemu do miejscowości w pobytu stałego lub czasowego oraz pracownikowi, któremu zapewniono całodzienne wyżywienie.

Dieta w podróży zagranicznej jest obliczana w zależności od kraju docelowego osoby delegowanej.

 1. za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 2. za niepełną dobę podróży zagranicznej:a) do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
  b) ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
  c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety. I to jest główny zapis, który powoduje, że nawet w przypadku opłacenia wszystkich wydatków wolontariuszowi delegowanemu np. na szkolenie z Erasmus+, organizacja będzie ponosiła koszty delegowania wolontariusza za granicę.

Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej

W podróży krajowej ryczałt na pokrycie kosztów komunikacji wynosi 20% diety za każdy rozpoczęty dzień podróży służbowej.

W podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, por- tu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu.

A na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej. Za wyjątkiem sytuacji, w której pracownik:

 1. odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywatnym pojazdem samochodowym, motocyklem lub motorowerem;
 2. ma zapewnione bezpłatne dojazdy;
 3. nie ponosi kosztów, na pokrycie których są przeznaczone te ryczałty.
Stopka z logotypami
Skip to content