Konkursy dla organizacji biorących udział w procesie stanowienia prawa

Doniczka z pieniędzmi i rośliną.

Organizacje pozarządowe biorące udział w stanowieniu prawa mają stałe wysokie koszty funkcjonowania. Ich działania nie są tak „ekscytujące” jak np. działania na rzecz dzieci, co przekłada się na trudności w pozyskiwaniu środków w formie zbiórek publicznych. Te organizacje najczęściej aplikują o środki zewnętrzne. Przeczytaj tekst i dowiedz się, jakie są konkursy dla organizacji biorących udział w procesie stanowienia prawa.

Środki prywatne

Do głównych instytucji finansujących działania związane ze stanowieniem prawa w Polsce należy Fundacja Batorego. Fundacja Batorego od lat prowadzi program „Masz Głos – Masz Wybór„, w którym wspiera ideę dialogu obywatelskiego na poziomie samorządów lokalnych. Dodatkowo Fundacja udziela dotacji na wsparcie demokracji, w ramach których wspiera organizacje społeczne prowadzące działania na rzecz tworzenia i upowszechniania rekomendacji i postulatów społeczeństwa obywatelskiego służących wzmocnieniu demokracji w obszarach takich jak ochrona praworządności i niezależności wymiaru sprawiedliwości, uczciwości i integralności procesu wyborczego, wolności i odpowiedzialność mediów, praw kobiet, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, naprawy systemu edukacji.

Niestety, dotacje na wsparcie demokracji Fundacja Batorego przekazuje wyłącznie zaproszonym imiennie organizacjom społecznym. Stąd warto poznać Fundację i jej styl działania biorąc udział w akcji „Masz Głos – Masz Wybór”, by dać się poznać i wskazać, że interesują Cię dotacje na wsparcie demokracji.

Krajowe konkursy dla organizacji biorących udział w procesie stanowienia prawa

W ramach dotacji krajowych można próbować aplikować o środki z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dalej NIW-CRSO). NIW-CRSO przyznaje środki w ramach:

 1. PROO 3 na rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Jednak alokacja w tym priorytecie jest stosunkowo niska, a konkurencja bardzo duża.
 2. PROO 4 na rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich. W tym priorytecie również jest bardzo dużo chętnych na otrzymanie dotacji. Dodatkowo zakres tematyczny priorytetu niekoniecznie musi odpowiadać głównemu obszarowi działań naszej organizacji, co zdecydowanie wpływa na zmniejszenie szans na otrzymanie dotacji.
 3. PROO 1a na zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Jednak tutaj konkurencja osiąga zawrotny pułap…

Dodatkowo, NIW-CRSO realizuje Program Nowe FIO, w którym można otrzymać środki na różne działania mające na celu aktywizację społeczną i obywatelską różnych grup osób. W tym Programie dofinansowuje się działania zwiększające udział w procesie stanowienia prawa. Jednak, warto pamiętać, że dotację z Nowe FIO otrzymują tylko najlepiej przygotowane wnioski. Dodatkowo, część organizacji nie chce otrzymywać dotacji od podmiotów, które w przyszłości chce monitorować…

Stąd warto pamiętać o tzw. funduszach norweskich przyznawanych w Polsce przez konsorcja organizacji pozarządowych. Jeszcze do maja 2023 r. będą trwały nabory w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Te konkursy dla organizacji dotyczą budowania kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Środki unijne

Warto pamiętać, że niniejszy projekt jest realizowany ze środków unijnych. W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój były ogłaszane konkursy dla organizacji chcących brać udział w procesie stanowienia prawa. W tych konkursach zostaliśmy wybrani jako realizator projektu, w którym szkoliliśmy organizacji z zakresu tworzenia prawa i analizy danych niezbędnych w tworzeniu prawa.

Niestety 2023 r. jest ostatnim rokiem realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Chodzą słuchy, że w nowej perspektywie finansowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów będzie podejmować podobne inicjatywy, jednak więcej informacji pojawi się na stronie funduszy europejskich w połowie 2023 r.

Środki z Komisji Europejskiej

Ze środków Komisji Europejskiej można uzyskać dotację np. na działania:

 1. których celem jest wspieranie środowiska sprzyjającego ochronie sygnalistów. W ramach konkursu można realizować działania mające na celu budowanie świadomości społeczeństwa i zdolności organizacji pozarządowych do ochrony sygnalistów, w tym poprzez opracowywanie wytycznych lub materiałów szkoleniowych lub programów szkolenia instruktorów. W konkursie można też podejmować inne inicjatywy;
 2. w konkursie grantowym programu KE „Obywatele, równość, prawa i wartości” – komponent „Zaangażowanie i uczestnictwo obywateli”. W tym konkursie są wspierane inicjatywy, które promują udział obywateli i stowarzyszeń w życiu demokratycznym i obywatelskim Unii i zachęcają obywateli do zrozumienia procesu kształtowania polityki;

Inne

Program Europy Środkowej Rule of Law Activity (CEP ROLA) jest realizowany przez Dexis Consulting Group (Dexis) w imieniu Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Program ma na celu wspieranie kreatywnych inicjatyw lokalnych, które sprawiają, że tematyka rządów prawa (ROL) staje się bardziej istotna dla przeciętnego obywatela w Bułgarii, na Węgrzech i w Polsce. Proponowane programy powinny angażować członków społeczności lokalnej, szczególnie na obszarach o słabej infrastrukturze, poza centrami miast, a także zachęcać do większego zaangażowania obywatelskiego w inicjatywy władz lokalnych. CEP ROLA poszukuje zgłoszeń od potencjalnych partnerów do realizacji działań.

Granty National Endowment for Democracy, który finansuje wyłącznie organizacje pozarządowe, w pojęciu których mieszczą się organizacje obywatelskie, stowarzyszenia, niezależne media i inne podobne organizacje. NED jest zainteresowany projektami lokalnych, niezależnych organizacji, niezwiązanych z żadnymi partiami politycznymi. Cele tych projektów powinny:

 • Promować i bronić praw człowieka i praworządności,
 • Wspierać wolności informacji i niezależnych mediów,
 • Wzmacniać demokratyczne idee i wartości,
 • Promować odpowiedzialność i przejrzystość,
 • Wzmacniać organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • Wzmacniać demokratyczne procesy i instytucje,
 • Promować edukację obywatelską,
 • Wspierać demokratyczne rozwiązywania konfliktów,
 • Promować wolność zrzeszania się,
 • Wzmocnić w szerokim zakresie gospodarkę rynkową.

Biorąc pod uwagę to, że konkursy dla organizacji chcących brać udział w procesie stanowienia prawa są słabo dostępne zainteresuj się tym, jak rozpocząć ekonomizację Twojej organizacji. Pomogą Ci w tym nasze artykuły o ekonomizacji organizacji pozarządowych oraz o różnych formach finansowania działań społecznych.

Skip to content