2 uwagi do Regulaminu konkursu PROO 2023

screen z ogłoszenia o konsultacjach PROO 2023

W dniu 20 października NIW-CRSO ogłosił konsultacje społeczne Regulaminu konkursu do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 2023 r. (dalej: PROO 2023) W sumie propozycja Regulaminu znacząco się nie różni od regulaminów, które znamy z ubiegłych lat. Jednak są dwie istotne zmiany, na które warto zwrócić uwagę.

PROO 2023 kładzie nacisk na dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

I sam ten fakt jest szalenie istotny, ważny i potrzebny. Jednak nie można zakładać, że organizacja w zakresie dostępności architektonicznej powinna założyć:

„Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych”.

Tak, jak pisaliśmy o tym w tekście poświęconym Regulaminowi konkursu NOWEFIO 2023, organizacja nie może odpowiadać za inne pomieszczenia niż te, które sama wynajmuje w budynku biurowym. Organizacja może i powinna odpowiadać za to, żeby:

  1. wszystkie działania projektowe były realizowane w pomieszczeniach dostępnych,
  2. nowobudowane lub modernizowane przez nią obiekty były w pełni dostępne.

Stąd proponujemy wymianę kryterium na:

„Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których są realizowane działania projektowe. W przypadku modernizowanych, remontowanych, adaptowanych lub budowanych na nowo obiektów oferent zapewnia instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych„.

Regulamin konkursu obejmuje również mikrodotacje w ramach PROO 5

W tym priorytecie organizacje pozarządowe mogą wnioskować do 10 000 zł raz do roku na każdą z 3 typów ścieżek:

  1. pomoc doraźna,
  2. życie publiczne,
  3. członkostwo.

Celem wsparcia organizacji w ramach ścieżki życie publiczne, zgodnie z Regulaminem, jest:

„pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego (np. konferencjach, seminariach) o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.

Niestety w tym samym Regulaminie na stronie 33 w ramach kosztów niekwalifikowanych zaliczono:

„udział w komercyjnych szkoleniach, festiwalach, warsztatach, studiach podyplomowych, w wydarzeniach o charakterze turystyczno-rozrywkowych (tylko w PROO 5)”.

NIW-CRSO nie definiuje tego, co oznacza pojęcie „szkolenie komercyjne” i inne komercyjne działania. W tym wypadku, to pojęcie może oznaczać działania:

  • realizowane przez II sektor,
  • podejmowane przez II sektor lub III sektor w formie odpłatnej,
  • te na których, ktoś zarabia, czego nie można stwierdzić w przypadku niedochodowych konferencji organizowanych przez firmy,
  • wszystkie działania odpłatne, w tym podejmowane przez podmioty publiczne.

Niezależnie od tego, jak NIW-CRSO będzie rozumiał to pojęcie oznacza to, że organizacje społeczne mogą wnioskować o dotację do udziału w bezpłatnych wydarzeniach. I to jeszcze takich, które organizuje samorząd, rząd lub inne organizacje. Oznacza to, że jedyny kwalifikowany koszt to koszt ew. noclegu lub dojazdu. W takim wypadku najczęściej czas pracy poświęcony na przygotowanie oferty i jej rozliczenie będzie bardziej kosztochłonny niż koszt dojazdu i noclegu.

Organizacje społeczne, aby profesjonalizować swoje działania i poszerzać horyzonty powinny brać udział w biznesowych, międzynarodowych, opiniotwórczych wydarzeniach. Taka była idea, która przyświecała pomysłodawcy tej ścieżki działania. Obecnie NIW-CRSO znacząco ogranicza możliwość wsparcia udziału organizacji w ciekawych i wartościowych wydarzeniach. Właśnie tych, na które nie stać organizacji. Np. takich jak międzynarodowa konferencja fundraisingu, która w pełnej opcji kosztuje 999 zł… Dane ze strony organizatora: Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Skip to content