Jak skutecznie zrekrutować uczestników i uczestniczki spotkania konsultacyjnego?

Zdjęcie strzałki na betonie

Badania udziału w konsultacjach społecznych osób mieszkających w Polsce pokazują, że te osoby są coraz mniej zainteresowane udziałem w konsultacjach społecznych. Jeżeli chcesz nagłośnić pewien problem w mieście i realizować spotkanie konsultacyjne musisz skutecznie zrekrutować jego uczestników i uczestniczki. Zainteresowanie mieszkańców trudnym tematem i zaangażowanie ich we współdecydowanie wcale nie jest takie proste. Dowiedz się, jak możesz pomóc sobie w procesie rekrutacji.

Dostępność procesów konsultacyjnych

Pierwszym i podstawowym założeniem, które musisz zrobić, aby skutecznie zrekrutować osoby na spotkanie konsultacyjne, jet to, że to spotkanie musi być dostępne. Zgodnie z założeniami ustawy o dostępności oraz dobrymi praktykami dostępność spotkania możesz zapewnić na 3 poziomach:

 1. architektonicznym,
 2. informacyjnym,
 3. cyfrowym.

O ile dostępność architektoniczna jest stosunkowo oczywista. Spotkanie odbywa się w dostępnych dla osób o specjalnych potrzebach pomieszczeniach, to dostępność informacyjna i cyfrowa mogą budzić wątpliwości.

Dostępność cyfrowa polega na tym, że wszystkie używane w Twojej akcji społecznej produkty cyfrowe (np. www, aplikacje) są dostępne tj. spełniają normy WCAG 2.1. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to przeczytaj tekst o tym, jak zbudować idealną www dla Twojej inicjatywy.

W rekrutacji najważniejsza jest jednak dostępność informacyjna, która polega na tym, że w skuteczny sposób dotrzesz z informacją o swoim wydarzeniu do potencjalnych uczestników spotkania.

Dostępność informacyjna – niezbędny składnik przepisu na to, aby skutecznie zrekrutować uczestników

Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami […] dostępność informacyjna jest zapewniona gdy:

 • W działaniach informacyjno-promocyjnych nie wykorzystuje się przekazu dyskryminującego, ośmieszającego bądź utrwalającego stereotypy.
 • Podczas wydarzeń jest zapewniona pętla indukcyjna, tłumacz języka migowego lub symultaniczny przekaz tekstowy lub tworzenie napisów na żywo.
 • Osoby uczestniczące w wydarzeniu mogą otrzymać tzw. „plan sytuacyjny” upraszczający poruszanie się. Ważne elementy planu sytuacyjnego to: przystanki autobusowe, postoje taksówek, miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, wejścia, recepcja, lokalizacja punktów informacyjnych i medycznych, plan sali, rozmieszczenie wind, ramp oraz toalet i punktów gastronomicznych.
 • Materiały służące informowaniu o wydarzeniu (na przykład zaproszenia, plakaty, strona internetowa) są przygotowane, co najmniej w wersji elektronicznej.
 • Jeżeli wydarzenie posiada swoją dedykowaną stronę internetową, to jest onadostępna (to znaczy zgodna ze standardem cyfrowym). Na stronie zawarta jest informacja, w jaki sposób wydarzenie będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnością.
 • Materiały informacyjne, uwzględniają następujące elementy:
  – dane kontaktowe do organizatora (co najmniej 2 kanały kontaktu),
  – mapa oraz sposób dojazdu na miejsce wydarzenia publicznymi środkamitransportu i z różnych kierunków samochodem,
  – dostępność parkingu, w tym liczby miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami,
  – informacje dotyczące dostępności budynku (miejsca), w którym ma odbyć się wydarzenie,
 • Komunikacja z potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami wydarzeń odbywa się przez co najmniej dwa sposoby komunikacji. Np. z wykorzystaniem telefonu; e-maila; informacji w mediach społecznościowych.
 • Zaproszenia nie powinny być wysyłane wyłącznie w formie graficznej.
 • Prezentacje multimedialne przedstawiane podczas wydarzenia uwzględniają kryteria dostępności.
 • Filmy i multimedia, zawierają audiodeskrypcję.
 • Transmisja on-line wydarzenia (o ile jest organizowana), udostępnia napisy rozszerzone na żywo.
 • Materiały z wydarzenia są możliwe do pozyskania dla jego uczestników/-czek w postaci dostępnego pliku.
 •  PDF tworzy się w sposób zapewniający dostęp do warstwy tekstowej dokumentu oraz informacji o strukturze. W przypadku skanowania dokumentu tekstowego do pliku PDF należy pamiętać, aby wybrać opcję skanowania z możliwością przeszukiwania tekstu.

Dodatkowo, warto pamiętać o tym, aby spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców odbywało się w dostępnych godzinach. Takich, które są dostosowane do potrzeb jego uczestników i uczestniczek. Tj. poza godzinami pracy osób aktywnych zawodowo, jeżeli to oni mają być uczestnikami spotkania. Jeżeli uczestnikami i spotkania mają być np. uczniowie to takie spotkanie można zrealizować np. na lekcji wychowawczej…

Dostępność tekstowa materiałów

Oprócz dbałości o dostępność informacji, sama informacja w warstwie tekstowej powinna być dostępna. Aby zapewnić maksymalną łatwość w odbiorze tekstu powinieneś:

 1. unikać żargonów, skrótów i związków frazeologicznych,
 2. nie używać trudnych wyrazów, a także skrótów zapożyczonych z innego języka, chyba że są dobrze znane. Dodatkowo, jeśli używane są skróty branżowe (np. PO WER), to przy pierwszym ich użyciu w dokumencie wskazuje się w nawiasie ich rozwinięcie,
 3. stosować stronę czynną zamiast biernej,
 4. podawać przykłady,
 5. wyrównać tekst do lewej – nie stosujemy justowania,
 6. stosować krótkie zdania jeśli jest to możliwe – pozytywne zamiast negatywnych (np: „Realizuj dostępny projekt” zamiast „Nie powinieneś realizować niedostępnego projektu”),
 7. Wyłączyć dzielenie wyrazów. Do rozsuwania znaków używa się funkcji „tekst rozstrzelony”.
 8. Stosować font bezszeryfowy, czyli o kroju pozbawionym ozdobników w postaci szeryfów – końcówki znaków są proste (na przykład Helvetica, Arial, Calibri, Tahoma) w rozmiarze min. 12 i interlinią między wierszami: 1,15 lub 1,5,
 9. używać wbudowanych stylów: Nagłówek 1, 2 itd., które pozwalają osobom korzystającym z klawiatury i czytników ekranu przenosić kursor bezpośrednio do wybranego nagłówka. Prawidłowo oznaczone nagłówki pozwalają wyświetlić konspekt dokumentu, dzięki czemu można szybko zapoznać się z jego strukturą,
 10. dzielić tekst na akapity, które decydują o jego czytelności,
 11. nie używać pionowych napisów,
 12. przy tworzeniu alternatywnego opisu hiperłączy (linków) nie używać nazw całych linków – należy nadać im nazwę, która jasno określi ich przeznaczenie,
 13. używać listy elementów – numerację i punktowy,
 14. Dbać o kontrast pomiędzy tłem a tekstem. Na przykład czarny tekst na białym tle,
 15. określać wiersz nagłówków tabeli – zdefiniowanie wiersza nagłówków pozwala osobom niewidomym korzystającym z czytnika ekranu zrozumieć znaczenie treści odczytywanych komórek tabeli,
 16. używać funkcji „Powtórz wiersz nagłówka na nowych stronach” – w sytuacji, gdy tabela będzie zajmowała więcej niż jedną stronę dokumentuh,
 17. dbać o widoczność linii siatki tabeli,
 18. wyrównywać tekst do lewej, a dane liczbowe do prawej,
 19. unikać pisania kolorowym drukiem, kursywą, stosowania podkreśleń, pisania całych słów/zdań WIELKIMI LITERAMI. W przypadku potrzeby zaznaczenia w tekście istotnej informacji, proponowane jest zastosowanie pogrubienia, w celu zwiększenia widoczności ważnego fragmentu,
 20. pamiętać o wypełnieniu metadanych (tytuł dokumentu, autor (na przykład osoba i instytucja), słowa kluczowe). Można to zrobić w zakładce „Plik”, w dziale „Informacje”.

Aktywne i pasywne formy rekrutacji

W 2022 r. niesamowitą karierę zrobiło słowo „slaktywizm”.

Slaktywizm (ang. slacktivism, od słów: slack – leń i activism – aktywizm) to rodzaj aktywizmu społecznego lub politycznego realizowanego przez Internet, który zazwyczaj nie wymaga dużego zaangażowania od uczestników. Przykładem slaktywizmu jest np. udostępnianie tekstów na mediach społecznościowych, zmiana „nakładek” na zdjęciach profilowych, podpisywanie e-petycji czy dołączanie do członków organizacji społecznych (bez aktywnego uczestnictwa w ich działalności statutowej).

Oznacza to, że postawienie nacisku na promocję działań w mediach społecznościowych może skończyć się na „udostępnieniu informacji”. A osoba udostępniająca będzie mieć poczucie, że dobrze wykonała swój obowiązek. Stąd:

Aby skutecznie zrekrutować wykorzystaj aktywne formy rekrutacji

Do aktywnych form rekrutacji zaliczamy:

 • kontakty osobiste – spotkania ze znajomymi i sąsiadami,
 • telefoniczne zaproszenia,
 • zaproszenia imienne,
 • spotkania z obcymi osobami na ulicy,
 • poproszenie aktywnych osób o zaproszenie na spotkanie – np. osoby w szkole, księdza, lekarza, itp.,
 • wysyłkę informacji do swojej bazy mailowej.

Jednak, samo zapewnienie dostępności i dotarcie z informacją do zainteresowanych nie wystarczy, jeżeli osoby nie będą przekonane o sensie konsultacji społecznych. Ten sens konsultacji jest wyrażony w 7 zasadach konsultacji społecznych:

7 zasad konsultacji społecznych

 1. Dobra wiara,
 2. Powszechność,
 3. Przejrzystość,
 4. Responsywność,
 5. Koordynacja,
 6. Przewidywalność,
 7. Poszanowanie interesu ogólnego.
Skip to content