Środki z KPO na rozwój podmiotów ekonomii społecznej

Logotyp KPO

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne mają trudniej niż firmy działające w oparciu o wypracowany zysk. Trudniej, gdyż często działają na rynku niedochodowym (np. usług społecznych) i najczęściej zatrudniają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Ten problem dostrzegł ustawodawca i zaplanował szereg form wsparcia, jakie mogą uzyskać organizacje działające w obszarze ekonomii społecznej. Dowiedz się, jakie są to formy wsparcia i jak środki z KPO mogą pomóc w rozwoju twojego przedsiębiorstwa społecznego.

Jakie podmioty mogą uzyskać środki z KPO?

W konkursie może startować każdy podmiot ekonomii społecznej. Te podmioty ekonomii społecznej, które zobowiążą się do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego mogą aplikować o wyższą dotację. To, czym jest przedsiębiorstwo społeczne i podmiot ekonomii społecznej, zostało zdefiniowane w Ustawie o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. Wg. Ustawy mówiąc o podmiocie ekonomii społecznej – należy przez to rozumieć:

a)  spółdzielnię socjalną,
b)  warsztat terapii zajęciowej i zakład aktywności zawodowej,
c)  centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej,
d)  spółdzielnię pracy, w tym spółdzielnię inwalidówniewidomych, oraz spółdzielnię produkcji rolnej,
e)  organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r. poz.1327 i1265), z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych,
f) podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Definicja przedsiębiorstwa społecznego

  Wg. Ustawy o ekonomii społecznej, każdy podmiot ekonomii społecznej i jednostka prowadząca mogą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. Jednak, aby taki status uzyskać należy spełnić dodatkowe kryteria:

  1. Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą lub inną działalność o charakterze odpłatnym.
  2. Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa albo samorządowa osoba prawna nie posiadają nad podmiotem ekonomii społecznej kontroli z wyłączeniem spółdzielni socjalnych osób prawnych
  3. Prowadzona działalność ma na celu reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub realizację usług społecznych.
  4. Przedsiębiorstwo społeczne zatrudnia co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Każda z tych osób jest zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy.
  5. W przedsiębiorstwie społecznym działającym w celu reintegracyjnym co najmniej 30% ogółu osób zatrudnionych stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
  6. Przedsiębiorstwo społeczne posiada organ konsultacyjno-doradczy, w którego skład wchodzą wszystkie osoby zatrudnione w tym przedsiębiorstwie. Organ może składać się z przedstawicieli pracowników w przypadku podmiotów zatrudniających więcej, jak 10 osób.
  7. Podmiot nie przeznacza zysku albo nadwyżki bilansowej uzyskanych z wykonywanej działalności do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i osoby w nim zatrudnione.

  Dodatkowe informacje

  Dodatkowo, warto pamiętać, że przedsiębiorstwo społeczne (dalej: PS) nie może udzielać pożyczek osobom prawnym organizacyjnie z nim powiązanym ani swoim członkom, członkom organów tego przedsiębiorstwa, osobom zatrudnionym w tym przedsiębiorstwie ani osobom, z którymi osoby zatrudnione w tym przedsiębiorstwie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ani zabezpieczać ich zobowiązań mieniem przedsiębiorstwa społecznego.

  PS nie może też przekazywać majątku na rzecz wyżej wymienionych osób i wykorzystywać majątku na rzecz tych osób na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego.

  Warto też wiedzieć, że PS nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od osób prawnych organizacyjnie z nim powiązanych lub podmiotów powiązanych osobowo na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się więcej o ustawie i jej zawiłościach możesz też zapoznać się z komentarzem do tej ustawy.

  Na co można przeznaczyć środki z KPO?

  W dniu 17 stycznia Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025.

  Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

  W ramach Programu wspierane finansowo będą następujące zadania w ramach działań, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej:

  • rozwój ekonomii społecznej,
  • wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej,
  • reintegracja zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników przedsiębiorstw społecznych,
  • nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej,
  • realizacja usług społecznych.

  Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania PES:

  1. reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego,
  2. budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych,
  3. wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

  Wnioskodawca powinien uwzględnić we wniosku informację o tym, czy projekt wpisuje się w zieloną lub cyfrową transformację.

  Kto może aplikować?

  O uzyskanie wsparcia w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

  Z możliwości składania wniosku wyłączone są podmioty, które:

  • w momencie składania wniosku przekraczają dopuszczalny próg pomocy de minimis,
  • korzystały ze wsparcia w ramach EFS lub EFS+, jednak nie korzystały z bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego przez OWES ze środków EFS lub EFS+,b)  ze wsparcia zwrotnego dedykowanego podmiotom ekonomii społecznej, finansowanego z EFS i EFS+.

  Ze wsparcia skorzystać będą mogły również te podmioty uprawnione, które korzystały z bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego przez OWES ze środków EFS lub EFS+, o ile: od momentu udzielenia tego wsparcia do momentu złożenia wniosku upłynęło co najmniej 6 miesięcy lub zobowiążą się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na swój koszt, w którym potwierdzą brak podwójnego finansowania i przedłożą jego wyniki (tj. raport z opinii biegłego rewidenta) w ramach rozliczenia środków z KPO, pod warunkiem nie kwalifikowalności środków z KPO.

  Ze wsparcia skorzystać będą mogły również te podmioty uprawnione, które korzystały ze wsparcia zwrotnego dedykowanego podmiotom ekonomii społecznej, finansowanego z EFS i EFS+, o ile wsparcie to:

  1. zostało rozliczone, lub
  2. dotyczy innych zakupów niż te wskazane we wniosku.

  Środki z KPO w kwotach

  Alokacja konkursu wynosi 201 640 542 zł. A:

  • minimalna kwota wsparcia finansowego – 100 000,00 zł,
  • maksymalna kwota wsparcia finansowego – 170 000,00 zł,
  • maksymalna kwota wsparcia finansowego – 190 000,00 zł w przypadku wnioskodawcy, który posiada status PS lub Wnioskodawcy, który zobowiąże się do uzyskania takiego statusu.

  Koszty ponoszone w ramach wsparcia finansowego z Programu obejmują wydatki na modernizację, które muszą zostać podzielone na dwie kategorie:

  • wydatki bieżące powiązane z procesem modernizacji, które stanowić mogą nie więcej niż 30% środków przekazanych podmiotowi objętemu wsparciem.Koszty ponoszone w projekcie są kwalifikowalne pod warunkiem utrzymania poziomu zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o wsparcie przedsięwzięcia.
  • wydatki majątkowe, które stanowić będą nie mniej niż 70% środków przekazanych podmiotowi objętemu wsparciem.

  Terminy

  Przedsięwzięcia w ramach Programu mogą być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2024 r.

  Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu i związanych z nim działań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

  Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa.

  Dodatkowo, poznaj 3 powody, dla których warto zainwestować w ekonomizację organizacji.

  Edit: ogłoszono II konkurs

  W dniu 4 lipca na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej pojawiła się informacja o drugim naborze wniosków w ramach Programu.

  Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27 czerwca 2023 r. do 17 lipca 2023 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

  Skip to content