Jak zgodnie z prawem finansować organizację pozarządową?

słoik z pieniędzmi

To z jakich źródeł finansowania możesz korzystać zależy od tego, jaką organizacją jesteś. Z drugiej strony, jeżeli będziesz sięgać po konkretne środki będziesz musiał wykonywać konkretne czynności związane z wypełnieniem ustawowych obowiązków formalno-prawnych. Dowiedz się, z czego możesz finansować organizację pozarządową i jak to zrobić zgodnie z prawem!

Darowizna

Finansować organizację pozarządową z darowizn może każda organizacja, w tym stowarzyszenia zwykłe i kluby sportowe.

Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) mówi, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”.

Formą podpisania umowy darowizny jest też przelanie środków na konto organizacji pozarządowej. Jeżeli w tytule przelewu znajdują się stosowne zapisy to darczyńca może rozliczyć ją w PIT. A następnie pomniejszyć koszt koniecznego do zapłacenia podatku dochodowego.

Z ciekawszych zagadnień związanych z darowiznami jest darowizna ukierunkowana. To darowizna, w której darczyńca wskazuje konkretny cel, na który powinna zostać przeznaczona darowizna. Darowizny ukierunkowane możesz stosować w przypadku, np. wsparcia leczenia konkretnej osoby z niepełnosprawnością.

Darowizna może zostać przelana na konto organizacji lub zebrana w za pomocą portali pośredniczących w przekazywaniu darowizn. Należą do nich np. zbiorki.pl, facebook, siepomaga.pl, paypal i wiele innych. Jeżeli chcesz z nich korzystać pamiętaj, aby szczegółowo przeczytać regulamin portalu pośredniczącego. Są portale, które są tańsze w obsłudze i są portale, które wymagają zebrania pełnej kwoty, aby móc ją wypłacić.

Więcej informacji o przekazywaniu darowizn znajdziesz w naszym artykule poświęconym temu zagadnieniu.

Zbiórka Publiczna

Wg. definicji „Zbiórka publiczna to publiczne zbieranie rzeczy lub pieniędzy (w gotówce) na pewien z góry określony cel, które wymaga zgłoszenia do właściwego urzędu”. Zbiórka publiczna jest zgłaszana za pomocą rządowego portalu zbiorki.gov.pl. Za pomocą tego portalu składa się sprawozdania ze zbiórki oraz sprawozdania z wydatkowania zebranych darów. Sprawozdanie ze zbiórki określonej w czasie składasz do 30 dni, a ze zbiórki ciągłej okresowo.

Ważną kwestią w realizacji zbiórek publicznych jest posiadanie wewnętrznego regulaminu prowadzenia zbiórek. Regulamin powinien określać np. sposoby zabezpieczenia i wydawania skarbon, sposoby liczenia środków, to, co się dzieje z pieniędzmi po zbiórce, sposób opisu faktury, itp.

Pamiętaj, że każda faktura powiązana ze zbiórką publiczną powinna mieć stosowny opis tak, aby móc ją wyodrębnić księgowo i przedstawić do celów ew. kontroli.

Składki członkowskie

Mogą zbierać tylko stowarzyszenia. Składki członkowskie są określone w statucie podmiotu i nie mogą mieć formy zapłaty za wykonanie konkretnych usług przez organizację.

OPP i 1%

Status OPP zyskuje się zgodnie z procedurą opisaną w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po uzyskaniu statutu OPP organizacja może zbierać 1% podatku dochodowego. Aby móc starać się o taki status organizacja musi:

  • działać nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata;
  • mieć określoną działalność statutową za pomocą kodów PKD;
  • nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na działalność pożytku publicznego;
  • posiadać statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od zarządu;
  • w organach angażować osoby niekaralne za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • zawrzeć w statucie zapisy zabraniające udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób powiązanych; przekazywania i wykorzystania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich; zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Dodatkowo organizacja OPP „może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego”, a stowarzyszenia muszą prowadzić działalność również na rzecz osób innych niż swoich członków.

Obowiązki organizacji posiadających status OPP

Status OPP to nie tylko prawa, ale również obowiązki. Organizacje OPP do 15 lipca każdego roku muszą przygotowywać dodatkowe specjalne sprawozdanie, które jest składane do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

OPP muszą też pamiętać, aby uzyskawszy dane darczyńców 1% z Urzędu Skarbowego, nie przekazywać ich dalej. Zabrania tego Ustawa o ochronie danych osobowych.

Odpłatna działalność statutowa

Polega na sprzedaży towarów i usług wyłącznie w zakresie pożytku publicznego. Chcąc prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego powinieneś mieć stosowne zapisy w statucie Twojej organizacji. Aby taka działalność była zgodna z prawem samo zlecenie powinno dotyczyć pożytku publicznego. Jeżeli zlecenie nie dotyczy działalności pożytku publicznego – np. promocja to powinieneś zakwalifikować te działania, jako działalność gospodarczą.

Prowadząc odpłatną działalność statutową musisz pamiętać, aby koszty prowadzenia działań były równe zyskom z tej działalności. Oznacza to nic innego, że nie możesz zarabiać na prowadzeniu tej działalności. Jeżeli nie wyjdziesz na „0” to może się zdarzyć taka sytuacja, że Urząd Skarbowy poprosi Cię o zapłacenie podatku dochodowego i rejestrację działalności gospodarczej. Dlatego jedną z ważniejszych rzeczy w prowadzeniu odpłatnej działalności statutowej jest dobrze przygotowany preliminarz kosztów.

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza to świetny pomysł na to, aby finansować organizację pozarządową. Ona również polega na sprzedaży towarów i usług w celu wypracowaniu zysku, który zostanie przekazany na działalność statutową. Działalność gospodarczą w organizacjach pozarządowych ogranicza wyłącznie wyobraźnia osób decyzyjnych i klasyfikacja PKD. Aby zgodnie z prawem prowadzić działalność gospodarczą powinieneś zarejestrować ten fakt w KRS w rejestrze przedsiębiorców lub możesz utworzyć podmiot powiązany. Np. jako stowarzyszenie możesz powołać fundację lub spółkę z o.o. non-profit, która będzie zależna od stowarzyszenia i będzie przekazywać wypracowany zysk na cele organizacji macierzystej.

Dotacje

Są przyznawane przez różne podmioty publiczne, biznesowe i pozarządowe na konkretne projekty tj. pomysły na działania. Projekt powinien mieć swój początek, koniec, zaplanowane działania, efekty i budżet. Niestety konkursy dotacyjne charakteryzują się trudnymi formularzami aplikacyjnymi, dużą konkurencją i koniecznością dostosowania się do wytycznych grantodawcy.

Jeżeli chcesz wyszukać interesującą Cię dotację poszukaj ich w przeglądarkach konkursów: eurodesk.pl/granty oraz ngo.pl.

Skip to content