Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy

Duża ilość młodych osób

W lipcu br. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił konsultacje społeczne dwóch ciekawych regulaminów programów. Jednym z nich jest regulamin konkursu w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy. Dowiedz się, co myślimy o Programie i jakie mamy uwagi do regulaminu konkursu.

Czego dotyczy Program Fundusz Młodzieżowy?

Głównym celem Programu Fundusz Młodzieżowy jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne. Wzrost zaangażowania będzie możliwy dzięki wsparciu inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne. Szeroki zakres działań przewidzianych do objęcia wsparciem Programu służyć ma rozwojowi różnych form aktywności młodzieży w wielu formach organizacyjnych.

W Programie wyodrębniono trzy priorytety merytoryczne, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań:

1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach

  • Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych
  • Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich

2.: Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym

3.: Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych

Nasze uwagi do Regulaminu konkursu w ramach Programu Fundusz Młodzieżowy

Generalnie, tak jak wszystkie konkursy NIW-CRSO regulamin tego konkursu nie ma większych błędów, które mogą skutkować nieprawidłowościami. Do najdziwnieszych zapisów wymagających zmiany zaliczamy: 

Nieprawidłowa definicja organizacji młodzieżowej

Zaproponowana w Regulaminie definicja „organizacji młodzieżowej” jest zasadna tylko i wyłącznie dla wnioskodawców korzystających z regrantingu w ramach priorytetu 1. W priorytecie 2 i 3 wnioskodawcami mogą być wyłączenie organizacje pozarządowe, które nie mogą stosować mechanizmu regrantingu. W oparciu o słowniczek kwalifikowani wnioskodawcy (organizacje pozarządowe) nie spełniają wymogów dla organizacji młodzieżowych, zgodnie z zapisami słowniczka. Przy pozostawieniu takiej niespójności logicznej w regulaminie nie zostanie doprecyzowane, jakie kryteria musi spełnić organizacja chcąca wnioskować o środki w ramach priorytetu 2 i 3, aby spełnić wymóg bycia organizacją młodzieżową. Należy zmienić i uszczegółowić definicję „organizacja młodzieżowa” tak, aby organizacje młodzieżowe mogły wnioskować o środki w ramach priorytetu 2 i 3.

Pkt. VII 2

W tym punkcie wskazano, że: „Na podstawie opinii wyrażonej w trakcie oceny merytorycznej oraz własnej oceny prawidłowości sporządzenia budżetu oferty Komisja konkursowa ustala liczbę punktów oraz kwotę dotacji„. W naszej ocenie należy ten zapis wymienić na: „Na podstawie opinii wyrażonej w trakcie oceny merytorycznej oferty Komisja konkursowa ustala liczbę punktów oraz kwotę dotacji„. Jest to spowodowane tym, że nie ma ogólnodostępnych wytycznych i informacji, co oznacza „własna ocena prawidłowości sporządzenia budżetu”. Takie sformułowanie świadczy o dużej subiektywności w podejściu do oceny projektu i może być podstawą do nadużyć.

Pkt. VIII 6

W tym punkcie założono, że wszystkie pomieszczenia w budynku, za wyjątkiem pomieszczeń technicznych spełnią kryteria dostępności. Wiemy, że usługi poradnicze są często świadczone w wynajmowanych pomieszczeniach w centrach miast tak, aby osoby korzystające miały dogodny dojazd komunikacją miejską do miejsc świadczenia usług. Niestety, w miastach często pomieszczenia są najmowane w wielokondygnacyjnych obiektach, w których parter jest dostępny, a inne kondygnacje już nie. Taka sama sytuacja ma miejsce na terenach wiejskich, gdzie np. usługa jest świadczona w najmowanym pomieszczeniu w domu kultury lub szkole z dostępnym parterem, ale już innymi kondygnacjami nie. W przypadku usług poradniczych realizowanych w najmowanych pomieszczeniach, gdzie najemca nie ma wpływu na dostępność całego obiektu, taki wymóg projektowy jest bezzasadny i nieprecyzyjnie sformułowany. Jednakże miejsca świadczenia usług poradniczych i miejsce realizacji działań projektowych powinny być w pełni dostępne.

Dlatego proponujemy wymianę punktu na:

„instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których są realizowane działania projektowe z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,”

Podsumowując, sam Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych nie jest złym Programem. jest kolejnym, podobnym do PROO działaniem, które ma na celu pomóc lepiej działać organizacjom. Jednak, należy pamiętać, że:

  • nabór powinien zostanie ogłoszony „na dniach”,
  • a konkurencja w naborze będzie spora.

Tekst powstał w ramach projektu „Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!”.

Skip to content